Wat maakt Moederskind zo bijzonder?
• Kleinschalige kinderopvang
• Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder 1 dak
• Eigen afgesloten binnentuin en nabij speeltuinen
• Deskundige pedagogisch medewerkers
• Persoonlijke aandacht voor kind & ouder
• Lage tarieven incl. luiers, voeding en tussendoortjes
• Direct en persoonlijk contact locatiemanager
• Warme maaltijd op dinsdag & donderdag op kinderdagverblijf

Oudercommissie

Sinds januari 2012 heeft Moederskind een oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van de kinderen en ouders van het kindercentrum. De taak van de OC is om advies te geven over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van kindercentrum Moederskind.

Adviesfunctie
De OC komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De OC adviseert kindercentrum Moederskind gevraagd en ongevraagd over de keuzes ten aanzien van zowel beleidsmatige onderwerpen als praktische zaken. Denk aan (de uitvoering van) het pedagogisch beleidsplan, veiligheid, gezondheid, voeding, tariefswijzigingen, etc. Daarnaast bevordert de OC de communicatie tussen de ouders en de medewerkers.

Praat mee!
De OC heeft een signaalfunctie en bespreekt aandachtspunten met de directie. U als ouder heeft uiteraard het volste recht om mee te praten en te denken. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via ocmoederskind@gmail.com

De oudercommissie
De OC bestaat momenteel uit vier leden en hanteert per vergadering een roulerend voorzitterschap en secretariaat:

Notulen oudercommissie
De notulen van de vergaderingen kunnen ouders inzien. Deze liggen bij de locatiemanager op kantoor in een map. De laatste notulen hangen tevens in de gang op het prikbord en worden afzonderlijk gemaild naar alle ouders.

 

 

 

-  

 

 

Foto-impressie

» bekijk alle foto's